ÜYELİK İŞLEMLERİ

THD YAYINLARI

11.01.2018

Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar


İÇİNDEKİLER:

BÖLÜM I

HEMŞİRELİKTE MESLEKİ SORUMLULUK:

▲Hemşirelerin Cezai Sorumluluğu .................


A) GENEL OLARAK

I. Suç ve Ceza Kavramları

II. Ceza Kanunlarını Bilmemek Mazeret Sayılmaz

III. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği

IV. Suçun Unsurları

1. Maddi unsur.

2. Suçun Manevi Unsurları (Kast ve Taksir)

a.Kast

b.Taksir

aa. Basit Taksir

bb. Bilinçli Taksir

cc. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

V.Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Haller
1.Kanunun Hükmü ve Amirin Emri

2. Hakkın Kullanılması

B) ÖZEL HÜKÜMLER
I-Taksirle Öldürme ve Taksirle Yaralama

II- Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek

III- “Kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”

IV-“Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” ve “Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi”

V- Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma


▲Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu. .................

I) Hemşirelerin Tedavi ve Bakım Nedeniyle Sorumluluğu

II) Haksız Fiilden Kaynaklı Sorumluluk

1. Haksız Fiilin Unsurları

a) Fiil

b)Hukuka Aykırılık

c)Zarar

ca. Maddi Zarar:

ca1.Tedavi Giderleri:

ca2.Çalışma Gücü Kaybı Zararları:

ca3.Destekten Yoksun Kalma Zararı:

ca4.Ölüm nedeniyle diğer maddi zararlar:

cb. Manevi Zarar
d) İlliyet Bağı:


e) Kusur:

ea.Kast:

eb.İhmal:

ec.Kusurun İncelenmesi

III) Akidden Kaynaklanan Sorumlululuk

a. Vekalet Akdi

b.Akdin İhlali

c.Zarar, Kusur, İlliyet Bağı

IV)Hemşirelerin Fiilinden Hekimin Sorumluluğu

V) Tazminatın Kapsamına Etkili Eylem Ve Olgular

VI) Tazminat Davasında Taraflar Ve Görev

VII)Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurlarının Eylemleri Nedeniyle Açılan Davalarda Taraflar

VIII) Bilirkişi İncelemesi

a)Yüksek Sağlık Şurası

b)Adli Tıp Kurumu :

IX) Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre
X)Ceza Ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi


XI)Ceza Mahkemesindeki Bilirkişi Raporunun Hukuk Davasına Etkisi


▲Hemşirelerin Disiplin Sorumluluğu.................

I)Disiplin Hukukuna Egemen Olan İlkeler ve Özel Durumlar

II)Disiplin Soruşturmasının Yöntemi

III)Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz ve Yargı Yolu
BÖLÜM II
HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN HAKLARI ve SORUNLARI:


▲İş Kanunu Kapsamında Hemşirelik.................


I)- İş Kanunu kapsamında çalışan Hemşirelerin Statüsü:

II) – İş Kanunu Kapsamında Hemşirelerin Hakları

1. ÜCRET

a) Ücretin Miktarı

b) Ücretin Ödenmesi

c) Ücretin Ödenmemesi

d) Ücret Pusulası

e) Bordro

f) Akdin Feshinde Ücret

g)Hastalık İzninde Ücret

h) Ücret Alacaklarında Zamanaşımı

ı) Ücretin Devri ve Haczi

i) Ücretten Kesme Cezası

2. İŞVERENİN İŞİ KABULDEN KAÇINMASI (TEMERRÜDÜ)

3. ÇALIŞMA SAATLERİ

a)Fazla Çalışma Ve Nöbet

b) Gece Çalışmaları

c)Serbest Zaman Hakkı

4. İZİN

a) Yıllık Ücretli İzin


b) Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni

c)- İş Kanunundan Doğan Diğer Tatil Ve İzinler

d)Yeni İş Arama İzni

5. İŞ GÜVENCESİ

III) - Hizmet Akdi Ve Sona Ermesi

1. İş Sözleşmesinin Niteliği2. Akdin Sona Ermesi

a) Ölüm

b) Sözleşme Süresinin Bitimi

c) Akdin Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi

ca.Süreli Fesih Bildirimi

cb. Fesih Bildirim Süreleri

cc. İhbar Tazminatı

d) Süresiz Fesih Bildirimi (Haklı Fesih)

da.Akdin Hemşire Tarafından Haklı Nedenle Feshi

* Sağlık Nedenleri
* Ahlak ve İyiniyet Kurlarına Uymayan Haller ve Benzerleri
* Zorlayıcı Nedenler

db. Akdin İşveren Tarafından Feshi

* Sağlık Nedenleri
* Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri
* Zorlayıcı Nedenler
* İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması

e) İş Akdinin İşveren Tarafından Feshedilmesinin Hemşireler Bakımından Sonuçları

f) Fesih Bildiriminin Yapılabileceği Süre

g) Tazminat

3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

a. Çalışma Belgesi

b. İbraname

c. Kıdem Tazminatı ve Koşulları

ca.Kadın İşçinin Evlenmesi Durumunda Kıdem Tazminatı Miktarı

cb. Miktarı

cc. Uygulanacak Faiz Oranı

cd.Zamanaşımı

▲657 Devlet Memurları Kapsamında Hemşirelik .................

I) ÇALIŞMA SAATLERİ

a) 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Çalışma Saatleri

b) 4924 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Çalışma Saatleri

II) NÖBET

a) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Kapsamında Nöbet

b) Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Kapsamında Nöbet

c) 4924 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Nöbet
d)Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Nöbet


e) Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Kapsamında Nöbet

f) Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği Kapsamında Nöbet

g) Nöbet Sistemi ile İlgili Değerlendirme

III) İZİN

a) Yıllık İzin

b)Sağlık İzni

c)Mazeret İzni

ca. Gebelik ve Doğum İzni

cb. Süt İzni

cc. Evlilik ve Ölüm İzni

cd. Hastalık İzni

d - Aylıksız İzin

IV) MALİ HAKLAR

a) Özel Hizmet Tazminatı

b) Nöbet Ücreti


c) İcap Nöbeti Ücreti

V) SOSYAL HAKLAR

a)Emeklilik Hakkı

b) Hastalık ve Analık Sigortası Hakkı

c) Yeniden İşe Alıştırma Hakkı

d) Kreş ve Sosyal Tesis Hakkı

e) Konut Kredisi

f) Öğrenim Bursları ve Yurt Hakkı

g) Aile Yardımı Hakkı

h) Doğum Yardımı Ödeneği

ı)Ölüm Yardımı Ödeneği

i )Tedavi Yardımı

j) Cenaze Giderleri

VI – MEMURLARIN KIYAFET MECBURİYETİ

VII - İKAMET MECBURİYETİ▲Aile Hekimliği Kapsamında Hemşirelik.................

1) Aile Sağlığı Elemanının Görevlendirilmesi

2) Aile Sağlığı Elemanının Statüsü

3) Çalışma Saatleri

4) Ücret

5) Sosyal Güvenlik

6) Aile Sağlığı Elemanının Görevleri

7) Gezici Hizmetlerin Yürütülmesi

8) İzinler

9) Eski Göreve Geri Dönüş ve Görev Değişikliği

10) Hizmet İçi Eğitim

11) Sözleşmenin Sona Ermesi

Dağıtım: Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi
35/6 Yüksel Caddesi Kızılay/ Ankara
0.312.431.80.99