ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

25.02.2015

Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı: Ekmeğimiz, Geleceğimiz Çalınıyor


Hükümet 9 Şubat 2015 günü TBMM Başkanlığına “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı” adı ile bir tasarı sundu. Tasarı 12 Şubat 2015 günü Komisyonlara görüşülmek üzere hızla gönderildi.

Hep yapıldığı gibi Tasarının hazırlık aşamasında çalışanların, onların temsilcilerinin alınmasına gerek duyulmadı. Tasarı bütünüyle sermayedarlar için ve onlara ucuz işgücü yaratmak üzere hazırlanmış maddelerden oluşmaktadır. Tasarı ile ilgili bilgileri üyelerimize ve halkımıza sunuyoruz.

  • Tasarının genelinde ve özellikle 12 ve 16 ve 37/9 maddelerinde, ülkemizdeki KAMU ve özel sağlık kuruluşlarında yabancı hemşire ve yabancı sağlık personeli çalıştırılmasına izin verilmesi planlanmaktadır.
  • Tasarının 37/9 maddesinde ise açıklıkla Sağlık Bakanlığı tarafından yabancıların artık 4924 sayılı Yasa kapsamında kamu sağlık kuruluşlarında da istihdam edileceği belirtilmiştir.
  • Tasarının 14. Maddesinde ise kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yanı sıra yabancıların kendi adlarına bağımsız çalışma ve bu amaçla kuruluş açmasına ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.
  • Tasarının 10. Maddesinde ise sağlık hizmetlerinde çalışacak yabancıların Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek ön izinle çalışabileceği belirtilmiştir.
  • Serbest Bölgelerde ise çalışma izinlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiş olmakla birlikte; 663 sayılı KHK ile oluşturulacak Sağlık Serbest Bölgelerinde çalıştırılacak sağlık personeli yönünden ön izin gerekip gerekmeyeceği ise her hangi bir açıklığa sahip değildir.
  • Vatandaşlık koşulu aranan bütün meslekler ile sağlık alanında hala vatandaşlık koşulu bulunan “diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcı”lık  Bakanlar Kurulu kararı ile yabancıların çalışmasına açılmaktadır.
  • Yabancı istihdam politikasını oluşturacak Danışma Kurulu’nda emekçilerin sendikaları ile meslek örgütü temsilcilerine yer verilmemiştir. Emekçilerin geleceklerini belirleyecek kurullar emekçilere kapatılmaktadır.

Tasarının nasıl bir ihtiyaca dayalı olarak çıkarıldığını açıklayan Genel Gerekçesinde yer alan çarpıcı bazı ifadeler tasarının hazırlanmasında ki temel niyeti ortaya çıkarmaktadır.  Şöyle ki“… Ülkemizin bulunduğu coğrafyada artan savaşlar, ekonomik dar boğazlar, göç veren ülkelerin işsizlik sorunu ya da düşük gelir politikaları gibi daha çok ekonomik nedenler ülkemizin cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkıda bulunmuştur… Ülkemizin son oniki yılda yakalalan ekonomik istikrar nedeniyle yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmesi, bu nedenle ihtiyaç duyulacak yabancı istihdamının sağlanması, kayıt dışı yabancı istihdamı ile mücadele edilmesi…”  Gerekçeden alıntıladığımız bu cümlelerden Tasarının, Türkiye’yi ucuz emek gücü yönünden de cazibe merkezihaline getirmeye azmettiğini anlayabiliriz.

Ülkemizde çok sayıda fakülte ve yüksekokulun dışında açılan yüzlerce sağlık meslek lisesi nedeniyle hemşirelikte çok önemli bir kalite ve işsizlik sorunu ortaya çıkmıştır. Aynı sorun diğer sağlık meslek mensuplarının eğitiminde de mevcuttur. 

Nitelikli sağlık hizmetinin iyi yetişmiş sağlık meslek mensuplarınca verilebileceği açıktır. Halkımıza verilecek sağlık hizmetinin niteliğiyle doğrudan ilişkili bir sorun ile karşı karşıyayız.

Bunun yanına Türkçe dil bilgisi zorunluluğunun ilk yıl için kaldırılması uygulamalarıyla hemşirelik alanı daha derin bir nitelik sorunu ile baş başa bırakılmaktadır. Özel sağlık hizmetleri için düşülen bu durumun mevcut tasarıyla kamu sağlık kuruluşlarına da yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Tasarıda yer alan yaklaşım ve ülkemizdeki koşullarda kamu sağlık hizmetlerinde yabancı istihdamına ve bağımsız çalışmaya izin veren düzenlemeler hem gelenler hem ülkemizdeki sağlık personeli için ucuz iş gücü temin etmeye dönük bir sömürü projesi olarak değerlendirilmektedir.

Tasarı  TBMM ‘de ön sırada tartışılmayı bekliyor.. .Ancak İç Güvenlik Yasa Tasarısı nedeniyle olsa gerek şimdilik bekliyor. Hukuk Büromuza bu konuda istediği bilgileri verdik.. Örneğin, evet birçok ülke Kanada, ABD, Büyük Britanya gibi gelişmiş ülkeler de yabancı hemşire çalıştırıyor. Ancak çok önemli bir farkla. Bu ülkelerde var olan güçlü hemşirelik kuruluşları diplomaların denkliğini incelediği, giriş sınavlarını, dil sınavlarını belirlediği gibi, çalışanın izini belirlediği ilkeler doğrultusunda sürekli izliyor, değerlendiriyor ve gerekirse duruma müdahale ediyor. Bizde bırakınız THD’ yi, TTB gibi bir kuruluşa bile böyle bir yetki verilmiyor. Tüm bu işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı başkanlığında yürütülecek olan Yabancı İstihdam Politikası  Danışma Kuruluna veriliyor. Bu kuruluşun gerek görürse örneğin meslek kuruluşlarında da görüş alabileceğine tasarıda yer verilmiş.

Görüş alınacak!?

Şimdiye kadar alındı mı?

Hemşire yardımcısı kanunla getirilirken mi alındı?

İhtiyaç var diye yüzlerce niteliksiz okul açılırken mi alındı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşireliği yok edilirken mi alındı?

Halk sağlığı hemşireliği yok edilirken mi alındı?

Başhemşirelik yok edilirken mi alındı?

Alınır gibi yapıldığı zaman, görüşlerimize değer verildi mi?

Hayır!

Mücadelemize devam ediyoruz, edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımızla.

THD Genel Merkez

25.02.2015