ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

10.11.2015

İstanbul’da bir özel hastanede çalışan meslektaşımız Pelin Keleş’in uğradığı haksızlık ve bu haksızlığa karşı Türk Hemşireler Derneği’nin hukuki girişimi :İHTARNAME

 

KEŞİDECİ                    : I. Pelin Keleş

                                        TC:14371285584

                                        Adres: Zafer Mahallesi Dumlu 2 Sok. No:20/3 Bahçelievler/İstanbul

                                        II. Türk Hemşireler Derneği Merkez Yönetim Kurulu

                                        Adres: THD Genel Merkezi Yüksel Cad. No: 35/6 06420 Yenişehir/ANKARA

 

VEKİLİ                         : Av. Ziynet Özçelik

                                     Tunus Cad. No:21/3 Kavaklıdere/ ANKARA

                                     Tel: 418 50 10

 

MUHATAPLAR             : …….. Hospital Hastanesi (……….. Hastane Müdürü)

                                        Adres: ………………. Şişli /.İstanbul

 

İHTAR KONUSU             : Müvekkil Pelin Keleş hakkında ……………. mail adresinden 06.10.2015 tarihinde çeşitli özel hastane mail adreslerine gönderilen hakaret ve kişilik haklarını zedeleyen maile ilişkin aynı mail adreslerine düzeltme metni gönderilmesi ihtarıdır.

 

AÇIKLAMALAR            :

Hastaneniz insan kaynakları birimine ait ……….. mail adresinden 06.10.2015 tarihinde çeşitli özel hastane mail adreslerine 'Tüm bölge hastaneleri insan kaynakları müdürleri koordinatörleri işe alım uzmanları başhekim ve başhekim yardımcıları ve Başhemşirelik bölüm müdürlerinin dikkatine' başlıklı bir mail gönderilmiştir.

 

Bu mailde, hastanenizde bir süre görev yapmış olan müvekkil Pelin Keleş hakkında 'Kurumumuz yeni doğan bölüm sorumlu hemşiresi olarak çalışan Pelin Keleş isimli hemşirenin belirsiz süreli iş sözleşmesi tarafımızca sonlandırılmıştır. Personel kurumumuzda çalışırken çalışma disiplini ve işyeri prensiplerine aykırı davranışlar sergilemiştir. Personelin iş akdi iş yerinde çalışırken işverenin güvenini kötüye kullanmak sadakat ve dürüstlük borcuna aykırı davranmaktan, gerçeğe aykırı beyanlarla işyerini zarara uğratmaktan dolayı haklı nedenlerle feshedilmiştir. Kurumunuza başvuru yapması neticesinde bu referans yazımızı göz önünde bulundurmanızı konu ile ilgili bilgi almak istemeniz durumunda aşağıda isimleri yazılı kişilerden bilgi alabileceğinizi bildirmek isteriz.'  ifadeleri kullanılmıştır.

 

Müvekkil Pelin Keleş hakkında kullanılan hakaret niteliğindeki ve müvekkile suç atfeden ifadelerin asılsız olduğunu ve müvekkilin iş akdinin haksız nedenle feshine ilişkin gerekli hukuksal girişimlerde bulunacağını öncelikle vurgulamak isteriz. Diğer yandan müvekkil ile Hastaneniz arasındaki iş akdine dayalı olan ilişkiye ilişkin hususların suçlayıcı ve müvekkilin yeniden iş bulmasını engellemeye dönük bir üslupla iş ilişkisinin tarafı olmayan 3. kişilerle paylaşılmasının kötü niyetli bir tutum olduğu ve bu tutumun müvekkilin kişilik haklarına ciddi zararlar verdiği de açıktır. Müvekkilin kişilik haklarına zarar veren bu tutum ve davranışlar, hastane yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiğinden hastanenizin de olaya ilişkin tazminat sorumluluğunun doğduğunu hatırlatmak isteriz.

Aynı zamanda hastaneniz yetkilileri ve bu maili atan kişi yönünden bu davranış suç teşkil etmektedir. Anayasa'nın 49. maddesinde çalışmanın her bireyin hakkı olduğu belirtilerek çalışma özgürlüğü anayasal güvence altına alınmıştır. Bu anayasal hakkın hukuka aykırı bir davranışla engellenmesi ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'İş ve çalışma hürriyetinin ihlali' başlıklı 117. maddesinde ise 2 yıla kadar hapis veya para cezası yaptırımına bağlanan bir suç olarak düzenlenmiştir. Tarafınızın asılsız iddialarla söz konusu maili atmadaki amacının müvekkili ilgili özel sağlık kuruluşları nezdinde karalayarak, müvekkilin bu kuruluşlara yapacağı olası bir iş başvurusunu sonuçsuz bırakmak olduğu, bu davranışın da 'İş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçunu oluşturduğu açıktır.

 

Ayrıca mailde kullanılan 'işverenin güvenini kötüye kullandığı, sadakat ve dürüstlük borcuna aykırı davrandığı' yönündeki müvekkile yönelik gerçeğe aykırı yakıştırmaların ve suç isnat, müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden nitelik taşımakta ve TCK'nın 125. maddesi uyarınca hakaret suçunu oluşturmaktadır.

 

Müvekkil Türk Hemşireler Derneği ise, hemşirelik mesleğinin onurunu korumak, kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak amaçlarıyla kurulmuş kamu yararına çalışan bir dernek olup, tarafınızın suç oluşturan tutum ve davranışları müvekkil Derneğin var oluş amacını zedelemektedir.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle iş bu ihtarnamenin elinize geçmesini takip eden 3 (üç) gün içinde müvekkil Pelin Keleş hakkında hakaret ve kişilik haklarını zedeleyen mailin gönderildiği tüm özel hastane mail adreslerine bir düzeltme metni gönderilmesini, bu düzeltme metninin hastaneniz internet sitesinde de yayımlanmasını, aksi takdirde başta …………. Hastanesi olmak üzere, hastane müdürü …….. ……., maili gönderen insan kaynakları birimi çalışanı …… ……… ve diğer hastane yetkilileri hakkında hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı müvekkil adına ihtaren tarafınıza bildiririz.

                                                                                                         

Keşideci Vekili

                                                                                                          Av. Ziynet Özçelik

 

Ek: Vekaletnameler ve yetki belgesi.

 

Sayın Noter,

Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhini içeren bir suretinin ise tarafımıza verilmesini talep ederim.

 

                                          Av. Ziynet Özçelik