ÜYELİK İŞLEMLERİ

BASIN AÇIKLAMALARI

14.12.2014

MURAT BOZ'UN ROL ALDIĞI 'DÖNERSE SENİNDİR' İSİMLİ FİLMDE YER ALAN HEMŞİRE SAHNELERİNE YÖNELİK THD’NİN HUKUKSAL GİRİŞİMİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.


T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Başvuruda Bulunan     : Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

                                      Adres: Yüksel Cad. No: 35/6 06420 Yenişehir/ANKARA


Tel/ faks:0 312 431 80 99

 

Tel:0 312 435 15 96


Vekili                           : Av. Ziynet Özçelik

                                         Tunus Cad. No:21/3 Kavaklıdere/ ANKARA

Başvuru Konusu          : 23.12.2016 tarihinde vizyona girecek “Dönerse Senindir” isimli sinema filminin internet ortamında yayınlanan fragmanında hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyen görüntülere yer verilmesi nedeniyle şikayet başvurusudur.

Açıklamalar                 :

Müvekkil Türk Hemşireler Derneği, hemşirelik mesleğinin onurunu korumak, kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak amaçlarıyla kurulmuş kamu yararına çalışan bir dernektir. (EK-2)

Müvekkil Derneğin korumayı ve geliştirmeyi hedef edindiği hemşirelik mesleği, mesleki görev ve yetkileri 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliği ile belirlenmiş, topluma nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan sağlık ekibinin en temel bileşenlerinden olan bir meslektir.

Ancak son yıllarda hemşirelik mesleğinin isminin kullanıldığı ya da hemşire kıyafeti giymiş kadınların yer aldığı sinema filmleri, diziler, reklam filmleri vb. birçok faaliyet alanında insan hayatıyla doğrudan ilişkili hemşirelik mesleğinin saygınlığına yönelik saldırılar artmaktadır.

Bu saldırılardan biri de 23 Aralık 2016 tarihinde vizyona gireceği belirtilen “Dönerse Senindir” isimli sinema filminin tanıtılması için internet ortamında yayınlanan fragmanın 1.53, 1.54, 1.55 dakikalarında hemşire kıyafeti giymiş kadınların, hemşirelik mesleğinin saygınlığını hiçe sayarak salt cinsel obje olarak gösterildiği görüntülere yer verilmesiyle oluşmuştur. Bu görüntüler birçok gazetede de ‘Murat Boz’un yeni filminde sexy hemşireler oynadı[1] , ‘Murat Bozun yeni filminden nefes kesen kareler yayınlandı’ gibi başlıklarla haber yapılmıştır. [2]

Bu tür faaliyetler hemşireleri cinsel bir nesne, erotik bir öğe olarak göstererek toplumu hemşireleri bu biçimde görmeye ya da düşünmeye yönlendirmektedir. Bahsi geçen görüntülerin kullanılması aynı zamanda toplumda kadına yönelik eşitsizliğin, cinsiyet ayrımının sürdürülmesine de katkı sunmaktadır. Çünkü yakın tarihe kadar hemşirelik çoğunlukla kadınların edindiği mesleklerden biri olmuştur. Görüntülerde bir başka sağlık çalışanı değil de hemşirelerin tercih edilmesindeki temel nedenin de bu olduğu düşünülmektedir. 

Cinsiyetçi bir tutumla hazırlanan sinema filmi ile hemşirelik mesleğinin ve Derneğimiz üyelerinin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir. Toplumun gözünde hemşireleri değersizleştiren etkinlikler ve afişler müvekkil Derneğin kişilik haklarını zedelemektedir.

Bahsi geçen nedenler uyarınca sinema filmlerini denetlemekle görevli merci olan Bakanlığınızın da hassasiyetle duruma yaklaşmasını ve şikayet konusu yayınla ilgili gerekli yaptırımı uygulamasını istemek durumunda kalmış bulunuyoruz. 

Nitekim 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Amaç başıklı 1.maddesinde, Bakanlığın amacının kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek olduğu belirtilmiş, Görev başlıklı 2.maddesindeyse amaçlarını gerçekleştirmek doğrultusunda sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak sayılmıştır. 

Aynı Kanunun Sinema Genel Müdürlüğü başlıklı 11/A maddesindeyse, Müdürlüğün görevleri arasında öncelikle 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da verilen görevlerin bulunduğu belirtilmiş, ardından da sinema sektörüne ilişkin tanıtım faaliyetlerini kooordine etmek, nitelikli sinema eserini teşvik etmek, görev alanı dahilinde dernekler ile işbirliği yapmak, sinema filmlerine izin vermek gibi görevler sayılmıştır.

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3.ve 4.maddesine bakıldığında; Ülke içinde üretilen sinema filmlerinin ticarî dolaşıma ve gösterime sunulmadan önce, gösterim ve iletim biçimleri dikkate alınarak kayıt ve tescile de esas olacak şekilde kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda denetlenmesi ve değerlendirilmesinin Bakanlık bünyesinde kurulan Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Diğer yandan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esaslarının düzenlendiği 6.maddede de değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan sinema filmlerinin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun olmadığına karar verilebileceği gibi kısıtlayıcı bir tedbir uygulanması veya düzeltme yapılmasına da karar verilebileceği belirtilmiştir. 

Bu anlamda Derneğimizce de hemşirelik mesleğine yönelik bu tür onur zedeleyici faaliyetlere ilişkin her türlü hukuksal girişimlerde bulunulacak olmakla birlikte, Kurul'unuzun görev ve yetkileri kapsamında;

23.12.2016 tarihinde vizyona girecek olan ‘Dönerse Senindir’ adlı filmde hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyen görüntülere yer verilmesi nedeniyle öncelikle ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının engellenmesini, bu mümkün değilse filmin ilgili sahneleri hakkında kısıtlayıcı tedbir uygulanmasına veya sahnelerde düzeltme yapılmasına karar verilmesini

Hemşire figürünün ya da mesleki kıyafetlerinin kullanıldığı bu tür görüntülerin ve mesleğimize yönelik onur kırıcı benzer içerikte yayınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, bu içerikteki yayınların toplumla buluşmasına izin verilmemesini, 

müvekkil Dernek adına istemek zorunda kalmış bulunuyoruz.

Saygılarımızla.

14.12.2016

Türk Hemşireler Derneği vekili

Av. Ziynet Özçelik

 

 


[1] http://www.kuum.net/murat-bozun-yeni-filminden-sexy-hemsireler-oynadi-186225/

[2] http://tv.haberler.com/murat-boz-yeni-filminden-nefes-kesen-kareler-9057124-videosu/