20 Mayıs 2008 (Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Sağlık Bakanlığı'na Gönderilen Görüş

 

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞÜ

20 Mayıs 2008

Yasa taslağını genel olarak değerlendirdiğimiz de taslak sağlık personeline olumlu birtakım düzenlemeler getirmekle beraber, aynı zaman da yetersiz ve çelişkili düzenlemeler de içermektedir.
Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun yürürlükten kaldırılacak olması ile sağlık personelinin diğer kamu görevlileri gibi haftalık 40 saat olan çalışma süreleri eşitlenerek yıllardır olan haksızlık giderilecektir. Üniversite hastanelerinde çalışan 4/b’lilere ve geçici işçi kadrosunda iken 4/b statüsüne geçenlere döner sermaye ödenmesine yönelik düzenleme de bir eşitsizliği giderecek olması bakımından yine olumlu bir kazanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca nöbet ücretlerinin artırılarak, nöbet ücreti ödenmesinde 25 yatak sınırının kaldırılması ve nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti verilecek olması olumlu gelişmelerdir.

Taslakta yetersiz ve çelişkili bulduğumuz maddeler ile ilgili görüşlerimiz aşağıdadır.

Madde 1- 3
Sağlık çalışanlarının bütüncül bir yaklaşım anlayışı ile takım halinde sunduğu sağlık hizmeti, hekim merkezli olarak uygulanan performansa dayalı döner sermaye sistemi nedeniyle neredeyse yok sayılmakta ve bu durum hakkaniyet ilkesi ile uyuşmamaktadır. Performans değerlendirmesi adı altında, objektif olmayan kriterler üzerinden döner sermaye payı ödenmesi birçok eşitsizliği de beraberinde getirmektedir.
209 sayılı Döner Sermaye Kanunun 5. maddesinde yapılan değişiklikte hemşirelerin döner sermaye oranları aynen korunarak var olan adaletsiz durum devam ettirilmektedir. Bu oranlar sağlık personeli arasındaki gelir farkı uçurumuna neden olmaktadır. Bu fark kimi personel arasında 15-20 katına kadar çıkabilmektedir. Bu fark, çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Taslağın 1. ve 3. maddesinde geçen Ek ödeme üst sınırlarının hangi kriterler göz önüne alınarak belirlendiği anlaşılamamaktadır. Örneğin hastane müdürü ile eczacılara yüzde 250, başhemşirelere ise yüzde 200, şeklinde uygulanan tavan sınırları hastane yönetiminde görev alan hastane müdürü ve başhemşire arasında belirgin bir fark oluşturmaktadır. Aynı zamanda hastane yönetiminde olan başhemşireye eczacıdan daha aşağıda bir sınır belirleyerek kendi içersinde bir ikilem oluşturmaktadır. Bu nedenle oranların yeniden gözden geçirilerek özellikle düşük gelir grubunda bulunan hemşirelerin oranlarının artırılması yasa taslağının gerekçeler kısmındaki “sağlık hizmetlerinin hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, verimli, kaliteli ve etkin sunulması” amacına uygun olacaktır.

209 sayılı kanunda yapılacak ek ödemelerin üst sınırı bulunmakta ,ancak, bir alt sınıra yer verilmemektedir. Bu durumda Sağlık Bakanlığı tarafından bir yönetmelik değişikliği ile mevcut oranlar da her zaman değişikliğe gidilebilir. Üstelik verilen ek ödeme miktarları çalışılan sağlık kuruluşları arasında ciddi oranlarda değiştiği, döner sermayesi olmayan sağlık kuruluşlarında ise hiç verilmediğinden, aynı görevlerde ancak farklı sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin aylık ücretlerinde oluşan eşitsizlikler de derinleşecektir.

Döner sermaye kanununda uzman tabip için farklı, pratisyen tabip için farklı oranlar belirlenmiştir. Ancak Hemşirelik Kanunun değişmesi ile kanunda yer alan uzman hemşire kavramı halen hiçbir düzenlemede yer almamaktadır. Bu yasada bu boşluğun giderilerek uzman hemşire için de bir oran belirlenmesi, lisansüstü eğitimin özlük haklarına yansıtılmasının bir başlangıcı olması açısından uygun olacaktır.
Ayrıca esasen hemşirelerin özlük haklarındaki iyileştirmelerin genel bütçeden ödenen maaşlarında yapılması gerekir. Aynı emeği harcayan hemşireler yönünden  çalışılan kurumdan kuruma, bölümden bölüme  farklı ücret alınmasına neden olan, emekli ikramiyesi, emekli aylığı gibi özlük haklarına yansıması olmayan döner sermaye gelirlerine dayalı ek ödemenin ise daha adil hale getirilerek nitelikli ve iyi çalışmanın teşviki amacı ile yapılması gerekir.

Madde - 4
Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yapan sağlık personelinin de yasa ya dahil edilmemesi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. Sağlık personelinin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin bir bütün içinde düzenlenip uygulanması ve kapsamının Türk Silahlı Kuvvetlerini de içine alacak bir biçimde genişletilmesi gerekmektedir.

Madde - 5
“ Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tıp mesleğini icra edebilmek için Türkiye'deki tıp fakültelerinden veya yetkili kurumca ilgili mevzuatına göre denkliği onaylanan yabancı tıp fakültelerinden diploma sahibi olmak ve diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması şarttır.”  Taslaktaki bu madde ile yabancı hekim istihdamında ön koşulların belirlenmemiş olması, nitelik ve dil problemini de beraberinde getireceği ve bu durumun sağlık hizmetinin verimini düşüreceği göz ardı edilmektedir. Bu durum hasta güvenliği için de bir tehlike oluşturabilecektir.
Madde - 8
Taslağın bu maddesinde nöbet tutmada ve icap nöbetine kalmada herhangi bir saat sınırının getirilmemiş olması fazla çalıştırmanın önünü sonuna kadar açmaktadır. Bu durum hastane yöneticileri tarafından istismar edilebileceği gibi sağlık personelinin sunduğu hizmetin kalitesini ve verimini düşürecektir.
“İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, her bir izin suretiyle karşılanamayan icap nöbeti saati için (her bir icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere), yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 50'si tutarında icap nöbet ücreti ödenir”. Hastanelerde uygulanan vardiyalı nöbet sistemi nedeniyle bu düzenlemedeki kesintisiz 12 saat sınırı, 8 saatlik içap nöbetleri için uygulanamayacaktır. Bu düzenlemenin 8 saat olarak değiştirilmesi bir hak kaybının yaşanmaması için gereklidir.
Yine nöbet ücretlerinin genel bütçe yerine döner sermayeden karşılanacak olması, sağlık personelinin döner sermaye gelirlerinde azalmaya yol açacaktır. Nöbet ücretlerinde yapılan bu artışın da sağlık personeline reel olarak yansımayacağı ya da çok küçük bir oranda yansıyacağı görülmektedir. Nöbet ücretleri daha önce olduğu gibi genel bütçeden karşılanmalıdır. 657 Sayılı DMK’nun 178/B maddesindeki 'Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Buna göre fazla çalıştırılan personelin bu fazla mesaisi karşılığı olarak izin verilmesi ya da ücret verilmesi idarenin yetkisindedir. Bu yetki nöbet ücretlerinin döner sermayeden karşılanacak olması nedeniyle keyfi uygulamaların artmasına neden olacaktır.

Madde - 9
Taslakta görev tazminatı ile ilgili düzenlemenin gerekçesinde “Tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı unvanına sahip personele, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği oranlarda görev tazminatı ödenmesi öngörülmekte, bu suretle kamu sektöründe çalışma teşvik edilmektedir” ifadesi ile sadece bu personelin kamuda çalışmasına ihtiyaç olduğu hemşirelerin kamuda çalışmasını teşvik etmeye gerek olmadığı düşünülmektedir. Oysaki AKP hükümeti ile birlikte özel sektörün sağlık hizmeti sunumunu teşvik edici birçok düzenleme hayata geçmiş bulunmaktadır. Özel sektör de ki bu atılım ile hemşireler artık özel sektör ile kamu arasında tercih yapmaktadırlar. Görev tazminatının hemşirelere verilmemesi  hemşirelerin kamudan özel sektöre geçişini hızlandıracaktır. Bu durumun taslağın genel gerekçesinde belirtilen “Özel sağlık hizmetlerinin makul büyüklükle sınırlanması, kamu sağlık hizmetlerinin ise ana hizmet sunucusu olarak yetenek ve kapasitesinin korunması gerekmektedir.” düşüncesi ile uyuşmadığı görülmektedir.

Madde - 11
Yasa taslağın da yer alan yürürlülük maddesinde, kanunun sadece 5, 8, 10. maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 1. maddelerinin yayımı tarihinde, diğer maddelerinin ise 2009 tarihinde yürürlüğe girecek olması, halen tam gün çalışan sağlık çalışanlarını ve ek ödeme alamayan sözleşmeli personeli mağdur edecektir. Bu yüzden taslağın yasalaşması ile birlikte hükümlerinin yürürlüğe girmesi daha doğru olacaktır.

Diğer Öneriler
Bu kanunun yasalaşması ile birlikte “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” te düzenlemeye gidilerek bu yönetmeliğin EK-1  Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar bölümünde hemşireler ile ilgili 1.5 olan katsayının, eczacılar ile birlikte 2.5 oranına yükseltilmesi, yine EK-2 ve EK-3 deki Unvan Katsayıları tablosunda da hemşirelerin, eczacılar gibi 0.70 katsayı ile çarpılması döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliğin kısmen de olsa giderilmesi açısından  gereklidir.

Yasa taslağı ile tüm 4B’li sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi getirilmiş ancak, halen SSK ve İşveren kesintilerinin 4B’lilerden birlikte kesilmesi ,aynı kurumda aynı unvanla aynı işi yapan personel arasında gelir adaletsizliğine yol açacaktır. Bu durumun düzeltilmesi çalışma barışı açısından gereklidir.

02 Haziran 2009 Sağlığın Sesi'nde yayınlanan yazı 'Tam Bir Hayal Kırıklığı'

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
 
Kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen “Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sağlık personeli açısından tam bir hayal kırıklığı oluşturmuştur.
Sağlık Bakanının Hemşireler günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasının ne kadar samimi  olduğu!!! Tam gün Yasa Tasarısında ki değişikliklerle ortaya çıkmıştır. (Bakanlık olarak, hemşirelerimizin çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmek, gelir seviyelerini ve hayat standartlarını yükseltmek, sağlık sistemimiz ve toplum içinde hak ettikleri saygıyı ve itibarı görmelerini sağlamak, mesleki yeterliliklerini ve sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak adına, pek çok önemli çalışma yürütmekteyiz/yürütüyoruz. Bu konularda, ideal noktayı yakalayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz-12.05.09-Prof. Dr. Recep AKDAĞ)

Performans değerlendirmesi adı altında, objektif olmayan kriterler üzerinden döner sermaye payı ödenmesi birçok eşitsizliği de beraberinde getirmektedir. Kanun tasarısında döner sermaye tavan oranlarında hemşirelik adına değişen bir şey olmadığı gibi uzman tabiplerin oranı artırılırken hemşirelerin alacağı döner sermaye payı azalacaktır. Bu durum sağlık personeli arasındaki gelir farkı uçurumunun giderek büyümesine neden olacaktır.

Tasarının Madde 1’deki Nisan 2009 ile Mayıs 2009 versiyonları arasındaki fark

DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLARI NİSAN 2009 (Sağlık Bakanlığı) (%) MAYIS 2009 (TBMM) (%)
Şef yardımcısı ve Doçent 700 800
Uzman tabip ve Uzman diş tabibi 600 700
 
Başhemşire 250 200
Diğer personel  200 150
Riskli birimlerde çalışanlar 250 200

Sadece bu değişiklik bile, Sağlık Bakanlığının aslında bir hekim bakanlığı gibi çalıştığını ortaya koymaktadır.

Türk Hemşireler Derneği olarak Tam Gün Yasası ile ilgili olarak düşüncelerimizi 20 Mayıs 2008 tarihinde web sayfamızdan kamuoyuna açıkladık. Aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

http://turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/haberler/tam-gun/79-haberler.aspx

11 Haziran 2009 CHP Bilim Platformunda Konunun Tartışılması

“TAM GÜN” YASA TASARISI,TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
İŞLER KOMİSYONU’NDAN, ALT KOMİSYONA SEVK EDİLDİ…


11 Haziran 2009 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilim Platformu’nun “Sağlıkta Dönüşüm ve Tam Gün Çalışma” konularının tartışılması amacıyla daveti üzerine gerçekleştirilen toplantı Bilim Platformu Başkanı Sn. Nesrin Baytok ve CHP Grup Başkan Vekili Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Toplantıya TTB, THD, TEB, SES, Uzmanlık dernekleri temsilcileri ve CHP milletvekilleri katıldı Açılış konuşmalarını Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Sn. Eriş Bilaloğlu, TTB Tıp Eğitimi Kolu Başkanı Sn. Prof. Dr. İskender Sayek ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Eşgüdüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Raşit Tükel’in sunumları izlemiştir.

İzlenen politikaların niteliksiz hizmet,özlük hakkı kaybı, niteliksiz personel, çalışan sağlığında ve toplum sağlığında bozulma gibi sonuçları doğuracağı ortaya konmuştur. THD adına toplantıya Hatice UÇAK ve İmattullah AKYAR katılmıştır.

Sunumların ardından söz alan Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Sn. Hatice Uçak derneğin görüşünü dile getirmeden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na bir soru yöneltti; “Sağlıkta dönüşüm programı hemşireyi yok sayıyor ve hemşireliğin her daim varolan sorunları her geçen gün daha da derinleştiriyor. 2007 tarihinde CHP’nin desteği ile (İzmir Milletvekili Sayın Enver ÖKTEM) hemşirelik yasası çıktı. Kanunun işlevselliğini oluşturacak yönetmelikler hazır, ama Sağlık Bakanlığı yasama organının kendilerine verdiği bu sorumluluğu/ görevi 2 yıldır yerine getirmemekte direniyor. Hukuken; Hükümetin yasama organının kararını uygulamaması gibi bir tavır söz konusu olabilir mi? Muhalefetin Bu durumu sorgulama hakkı var mı?

Bu soruların yanıtı 13.06.2009 tarihinde THD’ye CHP’nin bu konuda hükümete soru önergesi vereceği iletildi. CHP milletvekili Sn. Tekin Bingöl hazırladığı soru önergesinin bir nüshasını THD genel sekreterine iletti. 19 Haziran 2009 tarihinde de Ak parti grubuna ileteceğini ifade etti.

18 Haziran 2009 TBMM SAGLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU’NUN Daveti Üzerine Bildirilen Görüşümüz

TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Bu toplantının ardından THD, 17.06.2009 tarihinde, Tam gün yasa tasarısının görüşmeleri için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu’nun daveti üzerine toplantıya katıldı. Komisyon üyesi milletvekillerinin katılımı ile 18 Haziran 2009; saat:10.00’da başlayıp, 17.30’da tamamlanmıştır.

Komisyon Başkanı Cevdet ERDÖL’ü açılış konuşmasının ardından, Sağlık Bakanı yasanın gerekçelerini aktardı. Bu yasanın “vatandaşı koruyan bir yasa olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini” iletti. Sağlık Bakanı yasanın genel gerekçelerini özetlemesinin ardından, komisyon üyeleri dışındaki katılımcıların görüşleri alındı.

Toplantı, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Tabiler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Kamu Sendika Temsilcileri, ve bazı dernek temsilcilerinin görüşlerini aktarması ile devam etti.

Komisyona Türk Hemşireler Derneği adına Genel Sekreter Hatice UÇAK ve yönetim Kurulu üyesi Hayriye PELENK katılmıştır. THD Genel Sekreteri, CHP grubunda sunduğu THD görüşlerini, komisyon üyelerine ve Sayın Sağlık Bakan’ına iletti. “Hemşireler Derneği olarak, hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanların çalışma koşullarının, ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alındığı bir tam gün yasasını desteklediğimizi belirtmek istiyorum”. Sayın Sağlık Bakanının sadece hekimi önceleyen ve hemşire yok sayan söylemi gerçekten üzüntü verici.

Hemşire, Sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni, sağlık bakımının temelidir, mesleki konusu insandır, insan hayatıdır. Hemşiremizin ellerine sağlığımızı, yaşamımızı ve bedenimizi, en sevdiğiniz varlıkları teslim ediyoruz ve sonra onu sistem içinde öyle çaresiz bırakıyoruz ki, ne kendini ne de hastasını koruyabiliyor. Sağlık hizmetleri sadece tanı, tedavi ve pahalı tetkiklerden ibaret değildir. Hastalıkta ve sağlıkta nitelikli hemşirelik bakımı, hemşirelik izlemi olmaksızın nitelikli sağlık hizmeti olamaz.

Sağlıkta dönüşüm programı her bir bileşeni; Aile hekimliği, performans değerlendirilmesi, kamu hastane birlikleri ve bugün tam gün yasa tasarısı ile hemşireliği yok sayıyor. Hemşireliğin her daim varolan sorunlarını her geçen gün daha da derinleştirerek, gelecek kaygısı ile mesleği terk etmeye aday motivasyonu düşük, mutsuz bir meslek grubu haline getiriyor.

Tam gün yasa taslağını genel olarak değerlendirdiğimiz de taslak sağlık personeline olumlu birtakım düzenlemeler getirmekle beraber, aynı zaman da yetersiz ve çelişkili düzenlemeler de içermektedir.

Olumlu olan; Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun yürürlükten kaldırılacak olması ile sağlık personelinin diğer kamu görevlileri gibi haftalık 40 saat olan çalışma süreleri eşitlenerek yıllardır varolan haksızlık giderilecektir.

Üniversite hastanelerinde çalışan 4/b’lilere ve geçici işçi kadrosunda iken 4/b statüsüne geçenlere döner sermaye ödenmesine yönelik düzenleme de bir eşitsizliği giderecek olması bakımından yine olumlu bir kazanım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca nöbet ücretlerinin artırılarak, nöbet ücreti ödenmesinde 25 yatak sınırının kaldırılması ve nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti verilecek olması olumlu gelişmelerdir.

SAĞLIK PERSONELİNİ VE TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİCİ UYGULAMALAR OLMASI ENDİŞE VERİCİ; MESAİ DIŞI ÇALIŞMA (FAZLA MESAİ)

Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)Hemşire personelin istihdamı ile çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin tavsiye kararında; Hemşirelerin normal çalışma saati 08–17 saatleri dışında akşam ve gece saatlerini “Uygunsuz saatler“ olarak adlandırmaktadır.

• Tamgün Yasa tasarısı ise; Sağlık hizmetlerinin fiziksel, zihinsel, duygusal güç ve dikkat gerektiren, yapılan hatanın telafisinin sıklıkla ölümle sonuçlandığı çalışma koşullarını, mesai saatleri dışında diğer bir deyişle uygunsuz saatleri 130 saat olarak artırarak, gelir getirici çalışmalara izin vermekte ve ek ödeme yapılacağı belirtilerek bu risk ortamı özendirilmektedir.

• Nedir uygunsuz saatte gelir getirici çalışma? Saat 17.00’den sonra Cerrah ameliyat yapacak, hasta muayene edecek ve tüm bu alanlarda hemşirede çalışacak? Siz mesai dışı gelir getiren hasta olmak ister misiniz?

• Genel gerekçede belirtildiği gibi yoğun ve stres dolu günün yorgunluğundan sonra başka bir mekânda çalışması hasta güvenliği açısından risk taşır, denmekte ve mesai sonrası gelir getirici çalışmalar yapmasına izin vermemektedir. Tam bir çelişkiler yumağı! Ücret ise Uzman hekime %30- diğer %20 !!!

MESLEKİ MALİ SİGORTA ZORUNLULUĞU

Mesleki Mali Sigorta Zorunluluğu, sadece hekim ve diş hekimine yönelik planlanmış. Oysa ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide tedaviyi uygulayan olarak hemşire hastanın son gözüdür. Hemşirenin tıbbi hataya maruz kalma riski çok yüksektir. THD; Risk ortamında hizmet sunmak zorunda olan sağlık personelinin mesleki mali sigortasnın genel bütçeden karşılanmasını önermektedir.

PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE

Sağlık çalışanlarının bütüncül bir yaklaşım anlayışı ile takım halinde sunduğu sağlık hizmeti, hekim merkezli olarak uygulanan performansa dayalı döner sermaye sistemi nedeniyle neredeyse yok sayılmakta ve bu durum hakkaniyet ilkesi ile uyuşmamaktadır.

Tasarının Madde 1’deki Nisan 2009 ile Mayıs 2009 versiyonları arasındaki fark
DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLARI

Şef yardımcısı ve Doçent NİSAN 2009 (Sağlık Bakanlığı) % 700

(Mayıs 2009 TBMM) % 800

Diğer personel NİSAN 2009 (Sağlık Bakanlığı) %200

Mayıs 2009 TBMM% 150

“Sağlık Bakanlığı, hemşirelerin yıpranmadıklarına, meslek hastalıklarına yakalanıp, hayatlarını kaybetmediklerini, yaşamak için paraya ihtiyaçları olmadığına, sosyal hayatları olmaması gerektiğine inandığından olsa gerek; ödeme sistemi içinde hemşirelerin yaptıkları işi önemsiz, değersiz bulduklarından, performans puanlamasında diğer kategorisinde görülmekte, emekleri sömürülerek, yaptığı her iş hekime puan olarak yazılmaktadır.

Bir grubu önceleyen, sorumluluğu altındaki diğer grupları öteleyen tarzı ile Sağlık Bakanlığının aslında bir hekim bakanlığı gibi çalıştığını söylemek sanırım hatalı olmaz.

NÖBET_İCAP NÖBETİ

“Hastanelerde uygulanan vardiyalı nöbet sistemi nedeniyle bu düzenlemedeki kesintisiz 12 saat sınırı, 8 saatlik icap nöbetleri için uygulanamayacaktır. Bu düzenlemenin 8 saat olarak değiştirilmesi ve gece ve gündüz farkının göz önüne alınması hak kaybının yaşanmaması için gereklidir.”

GENEL BÜTÇE? DÖNER SERMAYE NÖBET ÜCRETİ

Nöbet ücretlerinin genel bütçe yerine döner sermayeden karşılanacak olması, sağlık personelinin döner sermaye gelirlerinde azalmaya yol açacaktır. Nöbet ücretleri daha önce olduğu gibi genel bütçeden karşılanmalıdır.

Döner sermaye gelirleri sürekli hizmet alımı, maliyeti yüksek ileri tıbbi teknoloji ürünü olan cihazları satın alabilecek. Bunun anlamı döner sermaye gelirlerinin azalması ve çalışana ödenen miktarın azalmasına neden olacaktır’’

Son olarak komisyon üyeleri (Ak parti, CHP, MHP, DTP vekilleri) görüşlerini dile getirerek, “Tüm katılımcılar tam gün yasa tasarını desteklemekte ancak, taslağın içeriğinin; sağlık personelinin özlük hak kayıplarını önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi, emekliliğe yansıyacak iyi bir maaş artışı (hakimler vs.gibi) ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularında taslağın alt komisyona sevk edilerek maddelerin tekrar incelenmesine ve yeniden düzenlenmesine karar verdiler.
Türk Hemşireler Derneği yazılı görüşlerini; Komisyon Başkan Sayın Cevdet ERDÖL’e, CHP milletvekili Sayın Tekin BİNGÖL’e ve DTP milletvekili Sayın Sevahir BAYINDIR’A iletilmiştir.

18 Eylül 2009 TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU'na yeniden görüş verilmesi gereksinimi duyulmuştur.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
ANKARA

Türk Hemşireler Derneği, hemşireler de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile ekonomik ve sosyal haklarını hakkaniyet kaygısını göz ardı etmeden yapılan düzenlemelerle, sağlık sisteminden yaralanacak bireyin sağlığını koruyup geliştirmesine, hasta olanın sağlığına güven içinde kavuşmasına imkan veren tüm düzenlemeleri desteklemektedir.

Yine Türk Hemşireler Derneği, sağlık hizmetlerinde personele yapılacak ödemelerin performansa dayandırılarak yapılmasını desteklemediğini konuyla ilgili bulunduğu her ortamda gerekçeleri ile açıklamıştır. Ancak THD, performans sistemi yürürlükte olduğu sürece, meslektaşlarının sisteme kattığı değerin hakkaniyet ölçüleri içinde karşılığını bulması konusunda gerekli girişimlerde bulunmak durumunda da olan bir kuruluştur

Bu bağlamda “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında ki THD görüşü ilk kez 09 Mayıs 2009 günü Sağlık Bakanlığında, son olarak da 18 Haziran 2009 günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sözlü olarak ifade edilmiş, daha sonra talep üzerine görüşler yazılı olarak bildirilmiştir. Ancak, 01 Ekim 2009 günü TBMM ‘nin açılmasıyla birlikte yasalaşmak üzere Genel Kurula indirilen tasarıda ifade ettiğimiz değişiklik önerilerinin yer almadığı görülmüştür. Bu nedenle, tasarı ile ilgili THD görüşünü, dikkate alınacağı umuduyla tekrar görüşlerinize sunma kararı alınmıştır.

Kanun Tasarısının 1. maddesinde, personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeler konusunda yapılan düzenlemede hemşire için takdir edilen tavan oranı (%150) hemşirenin hizmete katkısını hiçbir şekilde yansıtmadığı gibi hemşireye çalışma saatleri yönünden fazla yük de getirmektedir. Şöyle ki, gelir getirici çalışmalar için aylık olarak belirlenen en fazla 130 saat, hekimin çalışma isteğine bağlı olarak hemşirenin de zorunlu olarak onunla birlikte çalışması gereken saattir. Bu saatler karşılığı hekime ek ödeme yapılması için kanunda düzenleme yapıldığı halde hemşire için hiçbir düzenlemenin önerimize rağmen yapılmadığı görülmektedir. Talebimiz, hükmün döner sermaye gelirlerinden hemşireye  bir (1) ayda yapılacak ek ödeme tutarının  hemşirenin bir  (1) ayda alacağı aylık( ek gösterge dahil) , yan ödeme ve her türlü tazminat( makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, özellikli birimlerde çalışan hemşireler  için (yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis) %450; diğer ünitelerde çalışan hemşireler için % 350  ve başhemşire/ hemşirelik hizmetleri müdürü için % 500 nü geçmeyecek şekilde  yeniden düzenlenmesidir.

Ayrıca kanunun 130 saate kadar fazla çalışma izni veren ve bunun karşılığının ödeneceğini düzenleyen 9. maddesi, gelir sağlamak için fazla çalışmayı özendirirken, 1977 tarihli  İLO Sözleşmesinde  yer aldığı üzere  günde 12 saatten fazla çalıştırılmaması gereken bir hemşirenin  12 saatten fazla çalışmasına neden olabileceği gibi ,üst üste 12 saat çalışmasına yol açabilir. Bu da  sözleşme hükümlerine aykırı bir durumdur.

Tasarının tıbbi kötü uygulamaya dönük düzenleme yapan 7 maddesi yalnızca hekim, diş hekimi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre tıpta uzman olanları kapsamaktadır. Oysa hatalı mesleki uygulama sorunu hemşirelik dahil tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir sorundur. Bu nedenle bu personele de kanunda yer verilmeli ve personelin mesleki mali sigortasının tamamı genel bütçeden karşılanmalıdır.

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım