BASIN AÇIKLAMASI

13 Mart’ta g(ö)revdeyiz!

Herkes için sağlık; sağlık hizmetini alan için de, sunan için de…

Değerli Basın Emekçileri,

14 Mart Sağlık Haftası’ndayız. Sağlığımız ve haklarımız için, halkımızın sağlığı için bugün aciller dışında sağlık hizmeti üretmiyoruz.

Sayın Sağlık Bakanı bu kararımızı duyunca demiş ki; “Her şey iyi giderken bu iş bırakmaya anlam veremiyorum.”

Birlikte bir bakalım isterseniz tabloya. İyi olanı bulalım birlikte.

Bakın bizler nasıl, hangi koşullarda çalışıyoruz:

Özelde ciro, kamuda performans baskısı,

Yönetici/amir baskısı, kötü muamele, yıldırma,

Şiddet tehdidi,

Havasız, penceresiz, aydınlatmaları kötü

çalışma alanları,

Kendi görevimiz olmayan işleri yapmaya zorlanma,

İş güvencesiz, taşeron sistemi,

Her gün başka bir semt polikliniğine rotasyonlar,

Özellerde aylarca maaşsız çalışma,

Öğle yemeği için verilebilen yarım saatlik aranın dışında

molasız, adeta nefes almadan çalışma,

Polikliniklerde günde 80, 100, 150 hasta bakılması,

Birinci basamakta 2000 yerine 3600 kişiye varan bir nüfusa hizmet verilmesi,

Bir gün gündüz bir gün gece çalışılan acil servislerde

kimi zaman tek bir hekimin günde 500 hasta bakması,

36 saat kesintisiz çalışma,

servis nöbeti tutan öğretim üyeleri,

7 gün 24 saat icap nöbeti

Ve bütün bu ağır çalışmanın sonunda, emeklilikte sefalet ücreti…

 

Yani;

Çalışma ortamları sağlıksız,

çalışma temposu sağlıksız,

çalışma süreleri sağlıksız,

dinlenme süreleri sağlıksız,

nöbet ortamları sağlıksız.

Adeta bir kölelik düzeni.

Anayasa’nın yasakladığı angarya serbest olmuş, namus ve şeref üzerine edilen Anayasa’ya bağlılık yemini unutulmuş.

Bu tablo biz sağlık çalışanları için de hastalarımız için de iç açıcı değildir.

 

Halkımız için durum nasıl, peki?

Sağlıkçıların çalışma şartları bu iken, hastalarımızın sağlıklı olabilmesi mümkün mü?

Kim bu şartlarda iyi sağlık hizmeti aldığını söyleyebilir.

Kim ister 100.veya 150. hasta olarak  muayene olmayı,

hekimine güvenmediği için hastane hastane,doktor doktor dolaşmayı.

Muayene odasında 5 dakika, faturası ya eczanede ya da bordroda.

İşin özeti budur.

 

Sağlık Bakanlığı’nı  uyarıyor ve talep ediyoruz:

 • İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. Çalışma koşullarımız acilen düzeltilsin.
 • Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir talep ediyoruz.
 • Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.
 • Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliği giderek bozulmakta, bu halkımızın geleceğini tehdit etmektedir. Sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.
 • 2007 sonrası hemşirelik mesleğine açıklık getiren yasa ve yönetmelik hükümlerinin gereğini yapmadığınız gibi, bu hükümleri  kısa bir süre sonra ardı ardına  yaptığınız başka düzenlemelerle işlemez hale getirdiniz. Böylece meslek yok olma aşamasına geldi. Bu duruma son vermek üzere gereken düzenlemeleri derhal yapınız.
 • Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Bakanlığa çağrımızdır. Birinci basamakta çalışanlarına her gün yeni bir görev dayatmaktan vazgeçin.

Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Ocak ayı başından beri her Cumartesi günü olduğu gibi 14 Mart’ta da aile hekimlerinin ve ASM çalışanlarının nöbet direnişinin süreceğini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz.

Biz sağlık alanındaki tüm örgütler dayanışma içinde mücadelemizi “herkes için, alan için de veren için de sağlık” gerçekleşene dek sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

Devrimci Sağlık iş Sendikası 

Türk Hemşireler Derneği

Ebeler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Türk Psikologlar Derneği 

Aktif Sağlık-Sen

13 Mart 2015 günü 5 isteğimiz için G(ö)revdeyiz!

Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı: Ekmeğimiz, Geleceğimiz Çalınıyor

Hükümet 9 Şubat 2015 günü TBMM Başkanlığına “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı” adı ile bir tasarı sundu. Tasarı 12 Şubat 2015 günü Komisyonlara görüşülmek üzere hızla gönderildi.

Hep yapıldığı gibi Tasarının hazırlık aşamasında çalışanların, onların temsilcilerinin alınmasına gerek duyulmadı. Tasarı bütünüyle sermayedarlar için ve onlara ucuz işgücü yaratmak üzere hazırlanmış maddelerden oluşmaktadır. Tasarı ile ilgili bilgileri üyelerimize ve halkımıza sunuyoruz.

 • Tasarının genelinde ve özellikle 12 ve 16 ve 37/9 maddelerinde, ülkemizdeki KAMU ve özel sağlık kuruluşlarında yabancı hemşire ve yabancı sağlık personeli çalıştırılmasına izin verilmesi planlanmaktadır.
 • Tasarının 37/9 maddesinde ise açıklıkla Sağlık Bakanlığı tarafından yabancıların artık 4924 sayılı Yasa kapsamında kamu sağlık kuruluşlarında da istihdam edileceği belirtilmiştir.
 • Tasarının 14. Maddesinde ise kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yanı sıra yabancıların kendi adlarına bağımsız çalışma ve bu amaçla kuruluş açmasına ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.
 • Tasarının 10. Maddesinde ise sağlık hizmetlerinde çalışacak yabancıların Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek ön izinle çalışabileceği belirtilmiştir.
 • Serbest Bölgelerde ise çalışma izinlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiş olmakla birlikte; 663 sayılı KHK ile oluşturulacak Sağlık Serbest Bölgelerinde çalıştırılacak sağlık personeli yönünden ön izin gerekip gerekmeyeceği ise her hangi bir açıklığa sahip değildir.
 • Vatandaşlık koşulu aranan bütün meslekler ile sağlık alanında hala vatandaşlık koşulu bulunan “diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcı”lık  Bakanlar Kurulu kararı ile yabancıların çalışmasına açılmaktadır.
 • Yabancı istihdam politikasını oluşturacak Danışma Kurulu’nda emekçilerin sendikaları ile meslek örgütü temsilcilerine yer verilmemiştir. Emekçilerin geleceklerini belirleyecek kurullar emekçilere kapatılmaktadır.

Tasarının nasıl bir ihtiyaca dayalı olarak çıkarıldığını açıklayan Genel Gerekçesinde yer alan çarpıcı bazı ifadeler tasarının hazırlanmasında ki temel niyeti ortaya çıkarmaktadır.  Şöyle ki“… Ülkemizin bulunduğu coğrafyada artan savaşlar, ekonomik dar boğazlar, göç veren ülkelerin işsizlik sorunu ya da düşük gelir politikaları gibi daha çok ekonomik nedenler ülkemizin cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkıda bulunmuştur… Ülkemizin son oniki yılda yakalalan ekonomik istikrar nedeniyle yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmesi, bu nedenle ihtiyaç duyulacak yabancı istihdamının sağlanması, kayıt dışı yabancı istihdamı ile mücadele edilmesi…”  Gerekçeden alıntıladığımız bu cümlelerden Tasarının, Türkiye’yi ucuz emek gücü yönünden de cazibe merkezi haline getirmeye azmettiğini anlayabiliriz.

Ülkemizde çok sayıda fakülte ve yüksekokulun dışında açılan yüzlerce sağlık meslek lisesi nedeniyle hemşirelikte çok önemli bir kalite ve işsizlik sorunu ortaya çıkmıştır. Aynı sorun diğer sağlık meslek mensuplarının eğitiminde de mevcuttur. 

Nitelikli sağlık hizmetinin iyi yetişmiş sağlık meslek mensuplarınca verilebileceği açıktır. Halkımıza verilecek sağlık hizmetinin niteliğiyle doğrudan ilişkili bir sorun ile karşı karşıyayız.

Bunun yanına Türkçe dil bilgisi zorunluluğunun ilk yıl için kaldırılması uygulamalarıyla hemşirelik alanı daha derin bir nitelik sorunu ile baş başa bırakılmaktadır. Özel sağlık hizmetleri için düşülen bu durumun mevcut tasarıyla kamu sağlık kuruluşlarına da yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Tasarıda yer alan yaklaşım ve ülkemizdeki koşullarda kamu sağlık hizmetlerinde yabancı istihdamına ve bağımsız çalışmaya izin veren düzenlemeler hem gelenler hem ülkemizdeki sağlık personeli için ucuz iş gücü temin etmeye dönük bir sömürü projesi olarak değerlendirilmektedir.

Tasarı  TBMM ‘de ön sırada tartışılmayı bekliyor.. .Ancak İç Güvenlik Yasa Tasarısı nedeniyle olsa gerek şimdilik bekliyor. Hukuk Büromuza bu konuda istediği bilgileri verdik.. Örneğin, evet birçok ülke Kanada, ABD, Büyük Britanya gibi gelişmiş ülkeler de yabancı hemşire çalıştırıyor. Ancak çok önemli bir farkla. Bu ülkelerde var olan güçlü hemşirelik kuruluşları diplomaların denkliğini incelediği, giriş sınavlarını, dil sınavlarını belirlediği gibi, çalışanın izini belirlediği ilkeler doğrultusunda sürekli izliyor, değerlendiriyor ve gerekirse duruma müdahale ediyor. Bizde bırakınız THD’ yi, TTB gibi bir kuruluşa bile böyle bir yetki verilmiyor. Tüm bu işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı başkanlığında yürütülecek olan Yabancı İstihdam Politikası  Danışma Kuruluna veriliyor. Bu kuruluşun gerek görürse örneğin meslek kuruluşlarında da görüş alabileceğine tasarıda yer verilmiş.

Görüş alınacak!?

Şimdiye kadar alındı mı?

Hemşire yardımcısı kanunla getirilirken mi alındı?

İhtiyaç var diye yüzlerce niteliksiz okul açılırken mi alındı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşireliği yok edilirken mi alındı?

Halk sağlığı hemşireliği yok edilirken mi alındı?

Başhemşirelik yok edilirken mi alındı?

Alınır gibi yapıldığı zaman, görüşlerimize değer verildi mi?

Hayır!

Mücadelemize devam ediyoruz, edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımızla.

THD Genel Merkez

25.02.2015

ÇAĞRI!

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ,

HAKSIZ ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİRENEN İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLE EGE ÜNİVERSİTESİNDE Kİ MESLEKTAŞLARININ,

ADINI ŞİMDİLİK AÇIKLAMAYACAĞIMIZ BİR ÜNİVERSİTEDE Kİ HEMŞİRE EMEĞİNİ TAŞERONA TESLİM ETME GİRİŞİMİNE DİRENEN MESLEKTAŞLARININ

ONURLU MÜCADELESİNİ TÜM GÜCÜYLE DESTEKLEMEKTE, ONLARI SAYGIYLA SELAMLAMAKTADIR.

ÇALIŞMA YAŞAMININ KATLANILMAZ HALE GELMİŞ KOŞULLARINDAN, HAKSIZLIKLARINDAN PERİŞAN HALE GELMİŞ YIĞINLA MESEKTAŞIMIZ VAR. BİZE TEK TEK ULAŞIYORLAR. SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ. TEK KİŞİYE AİT SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI GÜCÜMÜZDEN ÇOK ŞEY KAYBETTİRİYOR. NEDEN EGE, DOKUZ EYLÜL VE ADINI GEREKİRSE DAHA SONRA VEREBİLECEĞİMİZ BİR ÜNİVERSİTEDE Kİ MESLEKTAŞLARIMIZIN YAPTIĞI GİBİ OLUMSUZLUKLARA KURUM/ KURULUŞ ÇALIŞANLARI OLARAK TOPLUCA SAHİP ÇIKMIYORUZ?

BİLİNMELİDİR Kİ MÜCADELE, ÖRGÜTLÜ VERİLMEDİĞİ TAKTİRDE “KAYIP” GENELLİKLE KAÇINILMAZ OLMAKTADIR.

BU NEDENLE,

MESLEĞİ BİR DEĞER OLARAK KORUMAYI VE GELİŞTİRMEYİ İLKE EDİNMİŞ VE TÜM MÜCADELESİNİ BU İLKE ETRAFINDA ŞEKİLLENDİRMİŞ OLAN THD’DE BİRLEŞİNİZ.

SAYGILARIMIZLA.

THD GENEL MERKEZ

16.02.2015

YÖK BAŞKANINI ZİYARET

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Saadet Ülker ve Hemşirelik
Eğitimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş 27 Ocak 2015 günü saat
19:00'da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile makamında görüşmüştür.
Görüşmenin konusunu hemşirelik eğitimi ile ilgili temel sorunlar ve çözüm
önerileri oluşturmuştur. 40 dakikadan biraz fazla süren görüşmede, Sayın
Başkan'ın hemşirelik eğitimi konusunda ki kaygılarımızı yürekten
duyumsadığına, getirdiği açıklamalar ve yorumlarla tanık olduk. Çözüm için
verdiği sözlere  çok sevindik. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

28 Ocak 2015

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Kamu Hastane Birlikleri (KHB) hakkında ki  görüşünü THD, bu konular henüz tasarı halindeyken  meslektaşlarıyla paylaşmıştır.  THD paylaştığı  görüşünü muhafaza etmektedir.

Bildiğiniz gibi sözleşmeli olarak çalışan Kamu Hastane Birliği (KHB) yöneticilerine  Sağlık Bakanlığı tarafından dönemsel karneler verilmektedir. Sağlık çalışanları da KHB 'ne karne vererek sağlık bakanlığını değerlendirmektedir.

Sağlık Bakanlığı karne verme kapsamında, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün çalışmalarını değerlendirmek üzere iki ölçüt oluşturmuştur . Bunlar, “klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, eşdeğeri sağlık memuru ve ebe) ile 16:00-08:00 saatleri arası yatan hasta başına düşen sağlık personeli sayısıdır. Bilindiği üzere Sağlık Bakım Müdürlükleri altında en fazla çalışan meslek grubu hemşiredir. Getirilen iki ölçüt, Bakım Hizmetleri Müdürünün kuruma hemşire çekme ve kurum içinde çalışan hemşirelerden azami ölçüde  yararlanmaya yönelme gayreti içerisine girmesine neden olmakta, bu da  hizmetlerde  ve çalışanlar üzerinde olumsuz gelişmelere yol açabilmektedir.

Hemşirelik Hizmetlerinin Başhemşirelik yerine Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ile yürütülmesi konusunda derneğimize  çok sayıda şikayet gelmektedir. Bu şikayetleri değerlendirdik ve daha geniş kesimlerin bu konuda ki görüşünü almak üzere bir çalışma yapmaya karar verdik.

Bu çalışma kapsamında  sizlerden beklentimiz, aşağıda yer alan soru kağıtlarından her ikisini de   cevaplamanız, ayrıca, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ile hemşirelik  arasında ki  ilişkiyi, hizmetin verimliliği, çalışanın memnuniyeti yönünden   değerlendiren görüşlerinizi  THD ile yazılı olarak  da paylaşmanızdır.

Adresimiz bildiğiniz gibi info@thder.org.tr . Her zaman olduğu gibi ilettiğiniz bilgilerin sizin izniniz olmadan herhangi bir yerde yayımlanmayacağını ya da sözlü olarak beyan edilmeyeceğini bilmenizi isteriz. THD bu konuda güven oluşturmuş bir dernektir.

 

Teşekkür ederiz

Saygılarımızla

THD Genel Merkez

21.11.2014

 

https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/519921  Tüm  sağlık çalışanları için soru kağıdı 

http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/anket.aspx  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü  yönerge üzerinden değerlendirme.

6514 Sayılı Torba Kanun - Hemşire Yardımcılığı

6514 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun'un (18 Ocak 2014, R.G : 28886)  muhtelif maddelerinin iptali istemiyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği  ve  Türk Hemşireler Derneği bu torba kanunun kendi mesleklerine ilişkin bölümlerine Anayasa'ya aykırılığı yönünden yaptıkları çalışmaları CHP'ye iletmişler, bu çalışmalar da itiraz dilekçesinde yer almıştı.

Anayasa Mahkemesi, 7 Kasım 2014 tarihinde açıkladığı kararı ile tüm istemler yönünden itirazları reddetmiştir.

Türk Hemşireler Derneği’nin Kanunun   24. Maddesinde yer alan Hemşire Yardımcılığı hükmüne ilişkin  CHP'ye iletmiş olduğu itiraz gerekçesi.

Bilgilerinize sunarız.

10.11.2014

THD Genel Merkez

03.09.2014 Tarihli Dava Hakkında

22.05.2014 günü  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hakkında Türk Hemşireler  Derneği  03.09.2014  günü yargıya baş vurmuştur. Bilgilerinize sunarız.
 
THD GENEL MERKEZ
 
05.11.2014

Lisans Tamamlama Konusunda

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının  33. madde’sinin geçici 68 maddesinde yer alan …….sağlık bilimleri alanında ön lisans diploması almış olanlara, Yükseköğretimin belirleyeceği ilişkili alanlarda, Sağlık Bakanlığında çalışanlara öncelik tanınarak lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim metotları ile verilebilir” ifadelerinin açıklığa kavuşturularak düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştur (Haziran 2014).  Konuyu yakından takip etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

17 Temmuz 2014  

UYARI: Hemşirelerin yazılı istem almadan uygulama yapmaları…

Meslektaşlarımızın Dikkatine,

Son zamanlarda giderek artan bir biçimde meslektaşlarımızdan derneğimize gelen bir şikayeti sizlerle paylaşma gereği doğmuştur. Çünkü konu olağanüstü önemlidir.

 Şikayet konusu şudur:   Bazı kurum ve kuruluşlarda hekimler tanı tedaviye ilişkin taleplerini yazılı olarak bildirmek yerine sözel olarak bildirmekte, meslektaşlarımız da sözel istemi kabul ederek girişimde bulunmaktadır.

Bu uygulamaya göz yuman meslektaşlarımızın konu ile ilgili mevzuatı kendilerinin ve hastalarının yararı için bir an önce okumalarını ve bu uygulamadan vaz geçmelerini dileriz.

THD kendisine ulaşan bu mesajlar hakkında gereken girişimleri resmi olarak da yapmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

06 Haziran 2014

ICN Duruşu

Değerli Meslektaşlarımız,

Uzun zamandan beri yaşadığımız ve giderek yaygınlaşan  “hemşirelik” mesleğinin temel  eğitim, yönetim ve uygulamasının (görev, sorumluluk yetki kapsamında) sağlıkta başka meslek mensuplarına yaptırılması, hemşirelik meslek unvanının bu yol ile ihlal edilmesi ve halkın sağlığının tehdit altına sokulması çok ciddi bir sorun arz etmektedir. Bu durum yalnızca  halkın sağlığı yönünden değil, aynı zamanda, hemşire olmak üzere eğitimine devam eden  ve  mezun olup hemşire unvanı alanlar yönünden de bir insan hakkı ihlali konusu olmaktadır.

1949’ dan bu yana üyesi olduğumuz Uluslar arası Hemşirelik Konseyi  (ICN) zaman zaman önemli bulduğu konularda ki duruşunu/ tavrını konu ile ilgili olarak yazılı bir biçimde ifade etmektedir.

Yukarıda değindiğimiz konularda  dört ICN Duruşunu sizlerle paylaşma gereği  doğmuştur. Biraz dikkat edilirse, Türk Hemşireler Derneği’nin uzun bir zamandan bu yana verdiği mücadelenin bu konular etrafında sürdüğü anlaşılacaktır. Bu mücadele toplum, hemşirelik ve hemşireler  adına  bir değeri koruma ve geliştirme mücadelesidir. Dikkatle okunması, değerlendirilmesi ve THD’ ye bu mücadelesinde verilen desteğin artırılması  dileği ile.

Saygılarımızla

THD Genel Merkez

2 Haziran 2014

Değerli Meslektaşlarımız,

Hemşirelik Haftası nedeniyle Gaziantep İl Sağlık Müdürü Sayın Karakök'ün açış konuşması ve Sözcü Gazetesindeki haber hemşirelik camiasında tepkiye neden olmuştu. THD Genel Merkez olarak şube başkanımız aracılığıyla konu hakkında yaptığımız görüşmeler sonucunda Sayın Karakök bizi telefonla arayarak üzüntü ve özürlerini iletti. Daha sonra da bir yazılı açıklama gönderdi. Bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ediyoruz.

THD Genel Merkez

16.05.2014

SOMA!

YÜREĞİMİZ YANIYOR.

13 Mayıs 2014

Türk Hemşireler Derneği


 

SEVİNÇ ve HÜZÜN

Çok uzaklarda ki Şili adlı bir ülkede  maden kazasından aylar sonra yer altından çıkartılan her  can için çalan sirenle birlikte yüreklerimize umut ve sevinç doldu/ doluyor. 

Ülkemizin trafiğinde  yol alamadığı için cankurtaranlar  hep  acı acı siren çalıyorlar. Ama bu sirenler bize "can kurtarılabilecek mi acaba"nın keder ve telaşını yaşatıyor. 

Biz de başarabiliriz. Başarmalıyız.

THD Genel Merkez

14 Ekim 2010

 

Mersin’de Başlayacak Olan Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Hakkında Önemli Duyuru!

Değerli Meslektaşlarımız, 15 Nisan 2014 günü THD e-postasına gelen mesajla ilgili olarak 16 Nisan 2014 günü YÖK’e yazdığımız yazı sonrası konu hakkında YÖK’ten edilen bilgiyi önemi nedeniyle sizlerle sayfamızdan paylaşıyoruz.

 

“… Kadir Has Üniversitesinin bu yönde hiçbir teşebbüsü yoktur… YÖK tarafından bu konuya yönelik bir onay ne talep edilmiş ne de onay verilmiştir… Konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacaktır.”

THD Genel Merkez

21 Nisan 2014

Bu Şiddet Sona Ersin

Halkımızın Dikkatine!

 

Özel Hastanelerin, “halkımıza” cumartesi-pazar, bayram ve özel günlerde de normal poliklinik hizmeti verme taleplerini kınıyor, bu talebe SGK’ nın verdiği ret yanıtını destekliyor ve halkımızı bu yanıta sahip çıkmaya davet ediyoruz.

SGK’ nın yanıtı, çalışma saatleri, iş yeri güvenliği, iş güvenliği ve ücret yönünden önemli sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarının da “halktan” birileri olduğunu, bu nedenle hak, adalet, eşitlik kavramlarının sağlık çalışanlarını da kapsadığını, kapsaması gerektiğini hatırlatan çok değerli bir yanıttır.

Sağlık çalışanlarının ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden tüketilmekte olduğunu görmezden gelmekte tüm uyarılara rağmen ısrar eden zihniyetin asıl amacının “halkımız” değil, “para” olduğunu biliyoruz.. Daha çok ve daha çok para … ne olursa olsun daha çok, daha çok.

Soru: Sağlıktan para kazanılması için sağlığın bozuk seyretmesi gerekir. Kim kazanır bu bozukluktan?

Soru: Sağlıklı kalmanın maliyeti çok yüksek. Kim ödeyebilir bu maliyeti?

Durum kara bir mizaha dönüşmüştür.

Daha çok diye diye, toprağı, suyu, havayı, neredeyse kaybetmek üzereyiz… insanla birlikte kaybetmek üzere!

 

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

08.04.2014

 

Meslektaşlarımıza Önemle Duyururuz!

Hemşirelikte Şiddetle İlgili Mevzuat

THD Hukuk Bürosu, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili güncel mevzuatı süzerek, kamunun yanı sıra  üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında da çalışan hemşireleri içeren bir bilgi notu hazırlamış, bu bilgi notuna, ilgili mevzuat ve genelgeleri de eklemiştir. Konu ile ilgili olarak Hukuk büromuzun  yaptığı bu önemli hazırlık, meslektaşlarımızın muhtelif yönlerden ve muhtelif biçimlerde maruz kalabilecekleri şiddet karşısında bireysel ve kurumsal olarak neler yapabilecekleri konusunda  yol gösterici olma özelliği taşımaktadır. Değerlendirilmesi dileği ile bilgilerinize sunarız.

17.12.2013

THD Genel Merkez

 

Bilgilendirme Metni-Thd

Anayasa- Uluslararası Sözleşme-Yasa Maddeleri

113-Beyaz-Kod

Hukuki Yardım Hakkında Yönetmelik

120 Çalışan genelgesi

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 1

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 2

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Hazır Rulo Çim Esen Kız Öğrenci Yurdu Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Bilmet İnşaat Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı basımı düet matematik web tasarım cd dvd baskı web tasarım tente tente,tente sistemleri,pergole